Informácia o spracúvaní osobných údajov

1. Reindeers s.r.o., so sídlom Moldavská 108/7, 821 03 Bratislava, IČO: 50 525 000, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 114719/B (ďalej len „predávajúci“) ako prevádzkovateľ v zmysle § 6 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) týmto informuje dotknutú osobu využívajúcu služby predávajúceho (ďalej len „kupujúci“) poskytované prostredníctvom ním prevádzkovaného elektronického obchodu www.zitto.sk (dalej len „obchod“) o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb a o právach dotknutých osôb v súvislosti s týmto spracúvaním.

Kontaktné údaje predávajúceho:

E-mail: info@zitto.sk

Poštová adresa: Moldavská 108/7, 821 03 Bratislava

2. Predávajúci v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim, na plnenie kúpnej zmluvy a pri ďalších úkonoch v súvislosti s uzatvorenou kúpnou zmluvou, najmä pri plnení povinností v súvislosti s odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy a pri vybavovaní reklamácií a sťažností kupujúceho, spracúva v nevyhnutnom rozsahu nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa dodania tovaru, ak je odlišná od adresy bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, informácie o objednanom tovare, prevzatí tovaru a zaplatení kúpnej ceny, pri platbe vopred prevodom na účet a platbe platobnou kartou cez internet aj príslušné platobné údaje a údaje o transakcii a údaje o uplatnených odstúpeniach od zmluvy, reklamáciách a sťažnostiach.

3. Predávajúci spracúva v nevyhnutnom rozsahu osobné údaje podľa bodu 2. tiež na účel ochrany práv a právom chránených záujmov predávajúceho a tretích osôb, predovšetkým na účel monitorovania odbernej a platobnej disciplíny kupujúceho a uplatnenia a vymáhania prípadných záväzkov kupujúceho voči predávajúcemu.

4. Na spracovanie osobných údajov kupujúceho podľa bodu 2. a 3. sa v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) a g) Zákona o ochrane osobných údajov nevyžaduje súhlas kupujúceho. Poskytnutie osobných údajov uvedených v bode 2., s výnimkou údajov o prevzatí tovaru a zaplatení kúpnej ceny a údajov o uplatnených odstúpeniach od zmluvy, reklamáciách a sťažnostiach, je nevyhnutnou podmienkou pre vytvorenie objednávky v obchode a následné uzavretie kúpnej zmluvy.

5. Predávajúci na základe dobrovoľne poskytnutého súhlasu kupujúceho vyjadreného zaškrtnutím príslušného políčka označeného „Súhlas so spracovaním osobných údajov – vytvorenie účtu“ spracúva osobné údaje uvedené v bode 2. aj na účel vytvorenia a vedenia účtu kupujúceho, ak kupujúci vyplnením samostatného registračného formulára alebo registračného formulára v rámci objednávky prejaví súhlas s vytvorením účtu. Účet kupujúceho slúži na zjednodušenie procesu vytvárania a spravovania objednávok prostredníctvom obchodu. Kupujúci zaškrtnutím políčka označeného „Súhlas so spracovaním osobných údajov – vytvorenie účtu“ vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov v nasledujúcom znení:

„Týmto kupujúci udeľuje súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa dodania tovaru, ak je odlišná od adresy bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, informácie o objednanom tovare, prevzatí tovaru a zaplatení kúpnej ceny, pri platbe vopred prevodom na účet a platbe platobnou kartou cez internet aj príslušné platobné údaje a údaje o transakcii a údaje o uplatnených odstúpeniach od zmluvy, reklamáciách a sťažnostiach, predávajúcim: Reindeers, s. r. o., so sídlom Moldavská 108/7, 821 03 Bratislava, IČO: 50 525 000, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 114719/B, na účely vytvorenia a vedenia účtu v e-shope www.zitto.sk. Kupujúci súčasne prehlasuje, že bol v súlade s § 15 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov predávajúcim.“

6. Predávajúci je v súlade s § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov oprávnený aj bez súhlasu kupujúceho zasielať mu na jeho e-mailovú adresu zadanú pri vytváraní objednávky v obchode reklamné oznámenia, oznámenia o novinkách a iné oznámenia obdobnej povahy, pokiaľ to kupujúci neodmietne. Kupujúci môže kedykoľvek odmietnuť zasielanie oznámení podľa predchádzajúcej vety odznačením vopred zaškrtnutého políčka označeného „Prihláste sa k odberu našich noviniek“ pri vytváraní objednávky v obchode, písomne listom zaslaným na poštovú adresu predávajúceho, e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu predávajúceho, prostredníctvom kontaktného formulára zverejneného na internetovej stránke obchodu, úpravou nastavení účtu, ak má kupujúci vytvorený účet, a prostredníctvom odkazu na odhlásenie z odberu oznámení pripojeného k zaslanému oznámeniu podľa prvej vety. Kontaktné údaje predávajúceho sú uvedené v bode 1. Predávajúci bude na účel podľa tohto bodu spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu: meno, priezvisko a e-mailová adresa. Na spracovanie osobných údajov kupujúceho podľa tohto bodu sa v súlade s § 10 ods. 2 Zákona o ochrane osobných údajov nevyžaduje súhlas kupujúceho.

7. Udelenie súhlasu podľa bodu 5. a neodmietnutie zasielania oznámení podľa bodu 6. nie je podmienkou na prijatie objednávky a uzavretie kúpnej zmluvy. Udelenie súhlasu podľa bodu 5. a neodmietnutie zasielania oznámení podľa bodu 6. predávajúci nijakým spôsobom nevynucuje a nebude s kupujúcim pre neudelenie súhlasu alebo odmietnutie zasielania oznámení zaobchádzať menej priaznivo ako s porovnateľným kupujúcim, ktorý súhlas udelil alebo zasielanie oznámení neodmietol. Pre vylúčenie pochybností platí, že potvrdenie kupujúceho, že sa oboznámil, a že súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami, a že sa oboznámil s touto informáciou o spracúvaní osobných údajov, vykonané zaškrtnutím príslušného políčka, sa nepovažuje za udelenie súhlasu podľa bodu 5.

8. Predávajúci spracúva osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a adresa kupujúceho pre potreby predávajúceho v poštovom styku s kupujúcim a na evidenciu týchto údajov, a to aj na účely priameho marketingu a na účel ich poskytovania inému prevádzkovateľovi, ktorého predmetom činnosti je priamy marketing. Na spracovanie osobných údajov kupujúceho podľa tohto bodu sa súhlas kupujúceho v súlade s § 10 ods. 3 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov nevyžaduje.

9. Predávajúci uchováva osobné údaje podľa bodu 2., 3., 5., 6. a 8. len na nevyhnutne potrebný čas, po ktorého uplynutí zabezpečí ich likvidáciu. V prípade osobných údajov podľa bodu 2. nevyhnutný čas uchovávania osobných údajov trvá najmenej, kým trvajú práva kupujúceho z prípadných vád tovaru. V prípade osobných údajov podľa bodu 3. nevyhnutný čas uchovávania osobných údajov trvá najmenej, kým kupujúci nesplní svoje záväzky voči predávajúcemu a kým môžu byť dotknuté práva a právom chránené záujmy predávajúceho, t. j. spravidla do uplynutia príslušných premlčacích lehôt. V prípade osobných údajov podľa bodu 5. nevyhnutný čas uchovávania osobných údajov trvá najmenej, kým má kupujúci zriadený účet v obchode. V prípade osobných údajov podľa bodu 6. nevyhnutný čas uchovávania osobných údajov trvá najmenej, kým kupujúci neodmietne zasielanie oznámení podľa bodu 6. V prípade osobných údajov podľa bodu 8. nevyhnutný čas uchovávania osobných údajov trvá najmenej, kým kupujúci písomne nenamietne spracúvanie osobných údajov podľa § 28 ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov.

10. Predávajúci spracúva osobné údaje podľa bodu 2., 3., 5., 6. a 8. pre vlastnú potrebu, nezverejňuje ich, nesprístupňuje a neposkytuje ich tretím osobám. Prvá veta sa neuplatní v prípade, ak povinnosť zverejnenia, sprístupnenia alebo poskytnutia osobných údajov upravuje všeobecne záväzný právny predpis. Prvá veta sa neuplatní v prípade osobných údajov podľa bodu 2. v rozsahu, v ktorom je tieto osobné údaje nevyhnutné sprístupniť dopravcovi na účely dodania tovaru kupujúcemu. Dopravca má pri spracúvaní osobných údajov podľa predchádzajúcej vety postavenie sprostredkovateľa podľa § 8 Zákona o ochrane osobných údajov. Identifikačné údaje dopravcu ako sprostredkovateľa sú kupujúcemu k dispozícii pri vypĺňaní objednávky v obchode. Prvá veta sa neuplatní na poskytovanie osobných údajov podľa bodu 8. inému prevádzkovateľovi, ktorého predmetom činnosti je priamy marketing.

11. Kupujúci má právo kedykoľvek odvolať súhlas na spracúvanie osobných údajov podľa bodu 5. Kupujúci môže súhlas odvolať písomne listom zaslaným na poštovú adresu predávajúceho, e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu predávajúceho a prostredníctvom kontaktného formulára zverejneného na internetovej stránke obchodu. Kontaktné údaje predávajúceho sú uvedené v bode 1. Odvolaním súhlasu na spracovanie osobných údajov na účely vytvorenia a vedenia účtu v obchode dochádza súčasne k zrušeniu účtu v obchode.

12. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať, ak § 28 ods. 2 Zákona o ochrane osobných údajov neupravuje inak:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona o ochrane osobných údajov,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.

13. Kupujúci na základe písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu.

14. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

15. Kupujúci môže žiadosti podľa bodov 12. až 14. podať písomne listom zaslaným na poštovú adresu predávajúceho, e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu predávajúceho alebo prostredníctvom kontaktného formulára zverejneného na internetovej stránke obchodu. Kontaktné údaje predávajúceho sú uvedené v bode 1. Žiadosť kupujúceho predávajúci vybaví bezplatne, ak Zákon o ochrane osobných údajov v § 29 ods. 2 neustanovuje inak. Predávajúci vybaví žiadosť kupujúceho do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.