Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "podmienky") upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť Reindeers s.r.o., so sídlom Moldavská 108/7, 821 03 Bratislava, IČO: 50 525 000, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 114719/B a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru z ponuky internetovej stránky elektronického obchodu www.zitto.sk (ďalej len „obchod“) prevádzkovaného predávajúcim.

Kontaktné údaje predávajúceho:

Mail: info@zitto.sk

Poštová adresa: Moldavská 108/7, 821 03 Bratislava

Číslo účtu pre bezhotovostné platby: 505250005/8330  banka: FIO banka, a.s., IBAN: SK5483300000000505250005, BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX

1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním elektronickej objednávky predávajúcemu súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a že bol s nimi plne oboznámený.

1.3 Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku, spracovanú obchodným systémom spoločnosti Reindeers s.r.o. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

1.4 Tovarom sa rozumejú všetky produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke elektronického obchodu prevádzkovaného spoločnosťou Reindeers s.r.o. pre nákup prostredníctvom obchodného systému spoločnosti Reindeers s.r.o.

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný obchodným systémom spoločnosti Reindeers s.r.o. Objednávka je návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy adresovaným predávajúcemu a je považovaná za záväznú (ďalej len “objednávka”). Kupujúci je oprávnený zadať objednávku buď bez registrácie alebo po registrácii na internetovej stránke predávajúceho, a to vytvorením zákazníckeho konta, pričom kupujúci je oprávnený zvoliť si ktorúkoľvek z vyššie uvedených možností (t.j. kúpu tovaru bez alebo s registráciou na internetovej stránke predávajúceho).

1.6 Každá objednávka musí obsahovať meno a priezvisko kupujúceho, a v prípade že kupujúcim je právnická osoba, jej názov a meno a priezvisko osoby, ktorá v mene právnickej osoby uskutočňuje objednávku, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, objednávací kód tovaru, počet kusov, spôsob dopravy/prevzatia tovaru, spôsob úhrady.

1.7 Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1 Tovar si môže kupujúci vyberať prehliadaním katalógov na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Pred zadaním objednávky je možná registrácia kupujúceho a vytvorenie užívateľského konta. Registrácia prebehne zadaním údajov kupujúceho do formulára na internetovej stránke predávajúceho a zadaním hesla na prístup k účtu. Po registrácii bude vytvorené užívateľské konto, prostredníctvom ktorého je možné nakupovať tovar. Objednať tovar je však možné aj bez registrácie a vytvorenia užívateľského konta.

2.2 Po odoslaní objednávky kupujúcim je objednávka automaticky spracovaná a na e-mail kupujúceho bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Automaticky vykonávané potvrdenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky; toto potvrdenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o obdržaní jeho objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom stavu jeho objednávky.

2.3 Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním objednávky zo strany predávajúceho, ku ktorému dôjde emailovým potvrdením elektronickej objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". V prípade zistenia vyššej ceny má predávajúci povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky.

2.4 Záväzné akceptovanie objednávky, ktoré bude zaslané na e-mail kupujúceho, obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne iné údaje.

2.5 Uzavretím kúpnej zmluvy vzniká záväzkovo právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.

2.6 Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH.

2.7 Ak Predávajúci v čase uzavretia kúpnej zmluvy nemohol ani pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať, že kupujúcemu nebude môcť tovar dodať za podmienok podľa kúpnej zmluvy z dôvodov, ktoré nemohol ovplyvniť, je povinný kupujúcemu bezodkladne oznámiť tieto dôvody a najpodobnejšie možné nové podmienky, za akých môže kupujúcemu objednaný tovar dodať, ktorých splnenie možno od Predávajúceho spravodlivo vyžadovať. Ak dodanie objednaného tovaru nie je možné vôbec, Predávajúci ponúkne kupujúcemu iný, čo možno najpodobnejší náhradný tovar. Súčasne s oznámením podľa predchádzajúcej vety Predávajúci vyzve kupujúceho, aby sa vyjadril, či súhlasí s dodaním tovaru za nových podmienok, resp. s dodaním náhradného tovaru. Ak kupujúci s dodaním tovaru za nových podmienok resp. s dodaním náhradného tovaru nesúhlasí alebo ak sa v lehote 15 dní od doručenia výzvy nevyjadrí, kúpna zmluva sa zrušuje, o čom musí byť kupujúci vo výzve podľa predchádzajúcej vety poučený. Ak kupujúci s dodaním tovaru za nových podmienok resp. s dodaním náhradného tovaru súhlasí, dochádza doručením súhlasu kupujúceho Predávajúcemu k zodpovedajúcej zmene kúpnej zmluvy.

2.8 Ak Predávajúci v čase uzavretia kúpnej zmluvy nemohol ani pri vynaložení odbornej starostlivosti zabrániť tomu, že na stránkach obchodu boli o tovare, jeho cene alebo dostupnosti uvedené nesprávne informácie, analogicky sa uplatní postup podľa bodu 2.7 týchto všeobecných obchodných podmienok.

3. Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy

3.1 Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených v Zákone 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru")  a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

3.2 Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.

3.3 Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, a to najmä prostredníctvom reklamácie odoslanej na e-mailovú adresu predávajúceho, a to info@zitto.sk. Kupujúci môže od kúpnej zmluvy odstúpiť aj prostredníctvom na to určeného formulára zverejneného na adrese: https://www.zitto.sk/sk/content/7-odstupenie-od-zmluvy. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný zaslať tovar spolu s príslušenstvom vrátane originálneho obalu predávajúcemu do 14 odo dňa odstúpenia od zmluvy na adresu: Moldavská 108/7, 821 03 Bratislava. Odporúčame tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

3.4 Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

3.5 Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.

3.6 Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady vo formulári na odstúpenie od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

3.7 Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby podľa bodu 3.6 týchto všeobecných obchodných podmienok pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Platba za zakúpený tovar bude teda predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doručení vráteného tovaru späť na adresu uvedenú v bode 3.3 týchto všeobecných obchodných podmienok alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

3.8 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 3.1 týchto všeobecných obchodných podmienok a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru. Kupujúci je teda v zmysle tohto bodu všeobecných obchodných podmienok povinný predávajúcemu uhradiť náklady vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od zmluvy.

3.9 Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 3.1 týchto všeobecných obchodných podmienok, kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien, za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby, vo výške od 2,- EUR do 150,- EUR.

3.10 Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný.

3.11 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade podľa § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.

3.12 V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v bodoch 3.3 týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa bodu 3.6 týchto všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

3.13 Kupujúci je bez ohľadu na vyššie uvedené ustanovenia týkajúce sa odstúpenia od zmluvy oprávnený kedykoľvek do 24 hodín od odoslania objednávky jednostranne zrušiť objednávku, a to aj bez udania dôvodu.

4. Dodacie podmienky a platobné podmienky

4.1 Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov (kuriérske služby ďalej len „prepravca“), ak nebude vyslovene dohodnuté inak.

4.2 Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v kúpnej zmluve. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, alebo ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci informuje kupujúceho, prípadne predávajúci navrhne kupujúcemu dodanie alternatívneho tovaru.

4.3 V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

4.4 Tovar je predávaný podľa vystavených katalógov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu najneskôr v lehote do 30 dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu, pričom konkrétne dodacie lehoty sú uvedené pri každom tovare na web stránke predávajúceho, tieto dodacie lehoty kupujúci bez výhrad akceptuje. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v dodacej lehote odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve. Zároveň sa predávajúci zaväzuje dodať tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky.

4.5 Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru ešte neprešlo na kupujúceho.

4.6 Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prvému prepravcovi. V prípade, ak predávajúci alebo prepravca dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

4.7 Kupujúci je povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky, teda tovar, ako aj jeho obal hneď po doručení a tieto potvrdiť na prepravnom liste. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť prepravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca a ihneď kontaktovať predávajúceho. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar je mechanicky poškodený až po rozbalení obalu, prípadne zistí, že dodávka nebola kompletná, bezodkladne nahlási túto skutočnosť predávajúcemu, prostredníctvom emailovej pošty alebo telefonicky.

4.8 Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho.

4.9 Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Spôsob prepravy si zvolí kupujúci v objednávkovom formulári, pričom pri každom spôsobe dopravy, ktorý si bude môcť kupujúci zvoliť, bude v objednávkovom formulári uvedená konkrétna cena.

4.10 Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v 4.4. týchto všeobecných obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v zmysle bodu 3.7 týchto všeobecných obchodných podmienok.

4.11 Predávajúci dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (najmä avšak nie výlučne dodací list, faktúru/daňový doklad).

4.12 Spôsoby platieb sú nasledovné: Platba na dobierku, Platba vopred prevodom na účet a Platba platobnou kartou cez internet.

4.13 Platbu prevodom na účet je potrebné vykonať po výzve zasielanej automaticky na e-mail kupujúceho, a to najneskôr do 7 dní od obdržania výzvy na úhradu. Platbu prevodom na účet ako aj platbu platobnou kartou cez internet je potrebné vykonať pred naskladnením a expedovaním kompletnej objednávky, pričom platí, že predávajúci začne objednávku realizovať vždy až po obdržaní platby za objednaný tovar. V prípade, že si kupujúci objedná tovar, ktorý má predávajúci na sklade, kupujúci obdrží automatickú výzvu ihneď po prijatí objednávky predávajúcim. Tieto úkony vykonáva automatizovaný systém predávajúceho. Pri platbe vopred prevodom na účet a platbe platobnou kartou cez internet, môže byť termín dodania ovplyvnený termínom uhradenia platby. Platba na dobierku je spoplatnená sumou uvedenou v objednávke. V prípade dodania tovaru na dobierku bude tovar expedovaný bez nutnosti realizácie platby vopred najneskôr v lehote podľa bodu 4.4. Platba platobnou kartou cez internet bude realizovaná prostredníctvom platobného systému trustpay. Po pripísaní platby na účet, obdrží kupujúci e-mail potvrdzujúci realizáciu transakcie.

4.14 Objednávky sa realizujú okamžite v prípade, že je tovar na sklade. V prípade, že sa tovar nedistribuoval z dôvodu nedostatku na sklade, distribuuje sa okamžite po jeho dodaní na sklad.

4.15 Ustanovenia článku 3, 4 a 5 týchto všeobecných obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa

5. Reklamačné podmienky a práva z vád tovaru

(Reklamačný poriadok)

5.1 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri použitom tovare nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

5.2 Ak nejde o tovar, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o použitý tovar, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka).

5.3 Záručná doba je 24 mesiacov. Ak ide o použitý tovar, kupujúci súhlasí so záručnou dobou v trvaní 12 mesiacov. Záručná doba je dlhšia ako 24 mesiacov, pokiaľ to vyplýva z osobitných predpisov, alebo pokiaľ dlhšiu záručnú dobu poskytne predávajúci, výrobca alebo dodávateľ tovaru. V prípade podľa druhej a tretej vety predávajúci vydá kupujúcemu záručný list s uvedením dĺžky záručnej doby a podmienok záruky, inak namiesto záručného listu postačí doklad o kúpe. Záručná doba plynie od prevzatia tovaru kupujúcim.

5.4 Práva zo zodpovednosti za vady tovaru zanikajú uplynutím záručnej doby, ak sa v záručnej dobe neuplatnili. Práva zo zodpovednosti za vady pri tovare, ktorý sa rýchlo kazí, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.

5.5 Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú reklamáciou u predávajúceho, ak v záručnom liste nie je uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, ak ide o uplatnenie práva na opravu tovaru.

5.6 Kupujúci reklamáciu uplatňuje prostredníctvom vyplneného reklamačného formulára dostupného na adrese: https://www.zitto.sk/sk/content/6-reklamacny-formular. Kupujúci vyplnený reklamačný formulár zašle na adresu predávajúceho alebo e-mailovú adresu predávajúceho uvedenú v bode 1.1 týchto všeobecných obchodných podmienok, resp. na adresu alebo e-mailovú adresu podnikateľa určeného na opravu uvedenú v záručnom liste, ak sa postupuje podľa bodu 5.5 týchto všeobecných obchodných podmienok. Ak nejde o vadu spočívajúcu len v tom, že dodávka tovaru nebola kompletná, kupujúci zašle tovar na adresu predávajúceho resp. na adresu podnikateľa určeného na opravu podľa predchádzajúcej vety spolu s reklamačným formulárom resp. bez zbytočného odkladu po jeho odoslaní e-mailom.

5.7 Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá kupujúcemu potvrdenie a doručí ho kupujúcemu. Ak reklamáciu uplatnil e-mailom, potvrdenie doručí kupujúcemu obratom. Inak predávajúci potvrdenie doručí bez zbytočného odkladu, najneskôr spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

5.8 Kupujúci je povinný uplatniť právo zo zodpovednosti za vady bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí vadu tovaru. V prípade, ak kupujúci zmešká lehotu podľa poslednej vety bodu 4.7 týchto všeobecných obchodných podmienok, znáša bremeno dôkazu, že dodávka tovaru nebola kompletná resp. že tovar bol poškodený už pri prevzatí.

5.9 Predávajúci vybaví reklamáciu do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v opačnom prípade má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Na účel prvej vety sa reklamácia považuje za uplatnenú okamihom doručenia tovaru na reklamáciu, ak je ho podľa bodu 5.6 týchto všeobecných obchodných podmienok potrebné doručiť predávajúcemu. Predávajúci vydá o vybavení reklamácie kupujúcemu písomný doklad.

5.10 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne a bez zbytočného odkladu odstránená. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

5.11 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od odstúpiť od kúpnej zmluvy. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

5.12 Ak tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý tovar má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.

6. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

6.1 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho okamihom úplného zaplatenia kúpnej ceny s odkladacou podmienkou dodania tovaru.

6.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar kupujúci alebo jeho splnomocnencom alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

7. Práva a povinnosti kupujúceho, práva a povinnosti predávajúceho

7.1 Kupujúci je povinný:

a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,

d) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.Kupujúci ma právo:

a) na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky,

b) obrátiť sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, IČO: 17 331 927, adresa na doručovanie: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27, ars@soi.sk, adr@soi.sk, ako na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak predávajúci odpovedal zamietavo alebo ak do 30 dní odo dňa odoslania neodpovedal na žiadosť kupujúceho o nápravu, ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

7.2 Predávajúci je povinný:

a) dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

c) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (najmä avšak nie výlučne dodací list, daňový doklad).

Predávajúci má právo:

a) na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar,

b) stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

8. Kúpna cena

8.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena"), dobierkou v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

8.2 Kúpna cena uvedená na internetovej stránke elektronického obchodu prevádzkovaného predávajúcim platí výhradne pre nákup prostredníctvom obchodného systému spoločnosti Reindeers, s.r.o. Súčasťou ceny nie je dopravné, poradenská či konzultačná činnosť ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu.  

8.3 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy v súlade s týmito podmienkami zo strany kupujúceho, je kupujúci oprávnený požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

8.4 Kúpna cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za kúpnu cenu platnú v čase vytvorenia objednávky, zároveň si však predávajúci vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu Eura a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.

8.5 Kupujúci vykonáva platbu v EUR, pokiaľ nie je vzájomnou dohodou stanovené inak.

8.6 Akciové ceny platia do buď vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

9. Osobné údaje a ochrana súkromia

9.1 Predávajúci v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spracúva osobné údaje kupujúcich ako dotknutých osôb. Informácia pre kupujúcich o spracúvaní osobných údajov je dostupná na adrese: https://www.zitto.sk/sk/content/9-ochrana-osobnych-udajov. Kupujúci zaškrtnutím príslušného políčka označeného „Oboznámil som sa so spracúvaním“, ktorého zaškrtnutie, potvrdzuje, že sa s informáciou o spracúvaní osobných údajov oboznámil.

10. Záverečné ustanovenia

10.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi zmluvnými stranami vyslovene dohodnuté inak. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

10.2 V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

10.3 Kupujúci berie na vedomie, že všetky akcie vzťahujúce sa na tovar platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

10.4 Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok.

10.5 Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Všeobecných obchodných podmienok" v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

10.6 Ustanovenia článku 3, 4 a 5 týchto všeobecných obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa

10.7 Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.8 V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) podľa bodu 4.5. týchto všeobecných obchodných podmienok do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu, resp. odovzdania tovaru kuriérovi za účelom jeho prepravy predávajúcemu.

10.9 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

V Bratislave, dňa 21. 11. 2017